Gebruiksvoorwaarden

1. Over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de websites kunstwerkt.be en drawingdays.be, hierna genoemd “de website”.

De website is eigendom van en worden beheerd door KUNSTWERKT vzw, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Bijlokekaai 7C. Door het bezoek van onze website en/of gebruik van één van onze diensten en/of deelname aan onze wedstrijden of discussiefora aanvaardt u integraal al deze voorwaarden.

Wij behouden ons het recht bepalingen uit deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen deze voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie.

Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

2. Informatie op de website

De informatie die wij zelf op de website plaatsen, is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Niettemin wordt de informatie geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

De informatie die verspreid wordt via banners, buttons, skyscrapers, html-pagina’s, flash, foto’s, video’s, blogposts of andere media die aangeleverd worden door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van KUNSTWERKT. KUNSTWERKT onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie / beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via onze website gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige compensatie. KUNSTWERKT is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. KUNSTWERKT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. KUNSTWERKT kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van KUNSTWERKT, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. KUNSTWERKT heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door KUNSTWERKT houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

U kan op uw eigen website een hyperlink leggen naar de homepage van KUNSTWERKT. U kan eveneens een deeplink leggen naar specifieke inhoud van onze website.

3. Persoonsgegevens

KUNSTWERKT respecteert de bepalingen van de Wet op de privacy van 08/12/1992 en de Wet op de elektronische handel van 11/03/2003 bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Voor de modaliteiten hiervan verwijzen wij naar onze privacy policy.

4. Intellectuele eigendom

4.1. De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, inhoud en structuur van de databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren KUNSTWERKT of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van KUNSTWERKT de op, of via deze website aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten. Hoe dan ook is elk handeling gelimiteerd tot het gebruik voor privé-doeleinden.

Bovendien verbindt u zich er toe:

  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaandelijk toestemming aan KUNSTWERKT te vragen, behalve indien daarom expliciet verzocht werd door de ontvanger.

4.2. KUNSTWERKT wenst de intellectuele eigendomsrechten van de content op haar websites te respecteren. Wij sloten dienaangaande een akkoord met de beheersvennootschap voor auteursrechten SABAM.

Daarnaast gelden volgende regels:

  • Indien u materiaal (foto’s, teksten, aankondigingen …) op onze website post, draagt u de exclusieve verantwoordelijkheid voor het bekomen van alle nodige toestemmingen van de rechthebbenden (van auteursrecht, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten) ofwel gebruik je materiaal onder een open, flexibel auteursrecht (bv. materiaal onder Creative Commons licentie).
  • Het behoort tot uw exclusieve verantwoordelijkheid voorafgaand contact op te nemen met iedereen die meegewerkt heeft aan het werk dat u op de website wil plaatsen (personen die meegewerkt hebben aan het werk, de personen die werden afgebeeld en de partijen die na creatie rechten hebben verkregen.)
  • In elk geval garandeert u – onverminderd ons kaderakkoord met SABAM – aan KUNSTWERKT een gratis en ongestoord gebruik op www.kunstwerkt.be van alle werken die u op onze site post en zal u KUNSTWERKT vrijwaren voor elke aanspraak ter zake.
  • Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden worden door materiaal dat op onze websites werd gepost kan u deze mogelijk inbreuken rapporteren via info@kunstwerkt.be . We verbinden ons ertoe uw bezwaar prioritair te onderzoeken en indien nodig het materiaal te verwijderen.

5. Verantwoordelijkheid

U, of indien minderjarig, uw ouders of wettelijke voogd, zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die u stelt op onze website.

KUNSTWERKT behoudt zich het recht voor het gebruik van deze website en alle posts en uploads te weigeren, te verwijderen en indien nodig, u er de toegang toe te ontzeggen.

U garandeert dat alle informatie die u ons verleent correct en actueel is en blijft en zal ons terzake vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken van derden.

KUNSTWERKT kan u vragen om uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke instanties doorgegeven worden als ze onderzoek voeren naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de gebruik van onze website.